El papa Francesc ha convocat un Sínode de bisbes per a l’any 2023. Però, abans de la reunió a Roma dels bisbes representants, vol que a cada Església local  hi hagi una etapa prèvia de preparació i consulta al Poble de Déu. Aquesta comença el proper diumenge, 17 d’octubre, a cada diòcesi. Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat serà a la Catedral de Sant Llorenç, amb l’eucaristia de les 18h, presidida pel bisbe Agustí Cortés.

(aquesta informació la trobaràs al Full Dominical especial del 17-10-2021)


QUÈ ÉS UN SÍNODE?

El Sínode de bisbes és una institució permanent, creada pel papa Pau VI, l’any 1965, acollint els desitjos dels bisbes participants en el  Concili Vaticà II de mantenir viva en l’Església l’experiència de col·legialitat viscuda en aquells anys del Concili.

Els Sínodes els convoca el Papa per tractar temes determinats de la vida de l’Església amb els bisbes escollits com a representants de les diòcesis d’arreu del món.

La paraula Sínode ve del grec i es composa de la partícula syn que vol dir junts i del nom hodos que vol dir camí.  O sigui, dit planerament:  caminar junts.

Ara bé, viure una Església sinodal és molt més que l’organització d’unes reunions, és una experiència global i habitual de caminar junts com a Església, tots els seus membres, cadascun amb la seva identitat i missió, formant plegats el poble de Déu, per dur a terme la missió que el mateix Senyor ens encomana: treballar perquè es faci la seva voluntat i vingui a nosaltres el seu Regne.


UN EXEMPLE A L’ESCRIPTURA

«Alguns que havien baixat de la Judea ensenyaven als germans: “Si no us circumcideu segons la usança de Moisès, no us podreu salvar”.  Com que es produí una dissensió i una disputa no pas petita de Pau i Bernabé contra ells, decidiren que Pau, Bernabé i alguns altres pugessin a Jerusalem a trobar els apòstols i els ancians per tractar la qüestió.  Acomiadats, doncs, per l’església, travessaren la Fenícia i la Samaria, bo i explicant la conversió dels pagans, i causaven una gran alegria a tots els germans.

Arribats a Jerusalem, foren rebuts per l’església, els apòstols i els ancians, i contaren tot allò que Déu havia fet amb ells.  Però s’aixecaren alguns de la secta dels fariseus que havien cregut i deien: Cal circumcidar-los i manar-los que observin la Llei de Moisès.

Aleshores es reuniren els apòstols i els ancians per examinar la qüestió.» (Cfr. Ac 15, 1-35)


UN COP MÉS L’ESGLÉSIA ENS PREGUNTA

No és la primera vegada en els temps recents que es fan aquestes preguntes i consultes al Poble de Déu:

 • L’immediat post-Concili Vaticà II i la seva aplicació a les nostres comunitats.
 • L’Assemblea del Poble de Déu – antiga arxidiòcesi de Barcelona – dels anys 1979-1981.
 • El Concili Provincial Tarraconense del 1995.

També a la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat podem recordar moments en què ens hem plantejat alguns punts i objectius que ara, en aquesta convocatòria del Sínode, se’ns tornen a proposar.

 • Al 2018-2019 ens plantejàrem com a objectiu diocesà el tema de la sinodalitat.
 • Els cursos 2019-2020 i 2020-2021, el de “créixer vers la plenitud del Crist”, per tal d’avançar en sinodalitat.

Ara, la convocatòria del Sínode no és un anar endarrere, sinó una forma concreta de créixer, un exercici que ens ajudi a posar en pràctica la sinodalitat.


QUINS SÓN ELS TEMES?

 • La mateixa SINODALITAT: Aprofundir en el contingut, l’espiritualitat , l’estil i la pràctica del caminar junts com a Església.
 • LA COMUNIÓ: Condició indispensable, viure les dimensions de comunió amb Déu i amb els germans, en Església.
 • LA PARTICIPACIÓ: Saber que som part del Poble de Déu com a batejats i que tenim una implicació en la vida i acció de la nostra Església, a nivell proper (parròquia, comunitat) i més ampli.
 • LA MISSIÓ: Una dimensió que a vegades no hem tingut prou present però que forma part indispensable de la vida cristiana i de la comunitat.

COM TREBALLAR TOT AIXÒ?

Alguns cristians, per la seva major implicació en el govern o en la pastoral de les comunitats cristianes, poden donar una resposta més acurada i més àmplia. Per això als Consells i a les Delegacions de la nostra diòcesi se’ls demanarà una reflexió més acurada.

Però, tots els cristians de la nostra diòcesi, sense exclusió, estem invitats a fer nostre un Sínode que ens pot ajudar a créixer en Comunió, Participació i Missió. Per això proposem a totes les parròquies del Bisbat de Sant Feliu, als seus consells pastorals, grups i moviments, tres iniciatives.

 1. Fem present el Sínode a les nostres litúrgies. La Delegació de Litúrgia ens anirà enviant, durant el temps que duri el Sínode, uns suplements amb la Pregària Oficial del Sínode, monicions, pregària dels fidels… Fem-ho servir a les nostres litúrgies.
 2. Seguim els treballs del Sínode. A través del web, Full Dominical, newsletter info+BSF, s’anirà donant l’oportuna informació referent al Sínode, el seu contingut teològic i pastoral, els treballs que es vagin fent a les parròquies, arxiprestats, a les delegacions i altres realitats de la nostra diòcesi.
 3. Responem a un petit qüestionari. Es pot fer amb la convocatòria a cada parròquia d’una “Assemblea Parroquial” per respondre el petit qüestionari basat en el que ens proposa el “Document Preparatori” del Sínode.

PETIT QÜESTIONARI

El camí es fa tot caminant. Es participa tot participant. Fem sentir la nostra veu quan se’ns demana.

 1. ¿Vivim a la nostra parròquia (grup, comunitat…) el fet de “caminar junts”? ¿Quins fets o quines realitats existents ens ajuden a sentir que caminem junts? ¿Quins fets o quines realitats impedeixen o dificulten que puguem caminar junts?
 2. A nivell personal, ¿quines passes em suggereix l’Esperit per créixer en comunió amb els qui caminen junt amb mi? A nivell de parròquia (grups, comunitat…), ¿hi hauria alguna iniciativa o proposta que ens pogués ajudar a créixer en aquest viure que “caminem junts”?

PREGÀRIA

Basada en la de sant Isidor de Sevilla (560-636), que s’ha utilitzat en Concilis i Sínodes durant segles, aquesta versió està dissenyada específicament per al camí Sinodal de l’Església de 2021 a 2023.

Som aquí, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller:
veniu a nosaltres,
doneu-nos suport,
entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí,
Mostreu-nos com assolir la meta.
Impediu que perdem
el rumb com a persones
dèbils i pecadores.
No permeteu que la ignorància
ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment,
perquè no deixem que les nostres accions es guiïn
per prejudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en Vós,
perquè no ens desviem
del camí de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal
ens esforcem per assolir la vida eterna.
Us ho demanem a Vós,
que obreu en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill
pels segles dels segles. Amén.