Skip to content

Informació Econòmica

La legislació eclesiàstica estableix que a cada diòcesi serà constituït un Consell per als Assumptes Econòmics, presidit pel mateix bisbe diocesà, format a més de l’ecònom, per un mínim de tres persones expertes en les matèries que són competència d’aquest organisme, és a dir, les jurídiques, les econòmiques i les financeres. Amb la presidència del bisbe, es pretén que aquest organisme no resti desconnectat de les necessitats pastorals de la Diòcesi.

Una de les funcions pròpies del Consell per als Assumptes Econòmics és, d’acord amb les indicacions rebudes del bisbe diocesà, fer cada any el pressupost d’ingressos i despeses per a tot el règim de la diòcesi de l’any entrant, i també aprovar els comptes d’ingressos i despeses al final de l’any.

A continuació trobeu la informació econòmica comptabilitzada del darrer any, del bisbat i de les parròquies.

És consultable també el Portal de Transparència de la Conferencia Episcopal Española, així com el Conveni de Transparència signat entre la Conferencia Episcopal Española i Transparencia Internacional España, consultable al web de la CEE.

Arxiu documentació anys anteriors