Amb el desig de posar llum sobre les notícies del dia d’ahir en relació  a la trobada entre el cardenal Omella i el president Sánchez i a l’estudi de la CEE sobre els processos d’immatriculacions, fem a continuació una recapitulació d’informacions recorrent a les fonts. També aterrem les dades de l’informe de la CEE a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

a) La Conferència Episcopal Espanyola y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes y Memoria Democrática han publicat una nota conjunta en relació a la qüestió dels bens immatriculats per part de l’Església, que transcrivim a continuació:

Des de la reunió celebrada el mes d’agost passat entre el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, s’han intensificat els treballs de la Comissió ad hoc constituïda entre les dues parts dins del diàleg entre l´Església i l´Estat espanyol, sobre l´assumpte relatiu als béns immatriculats per l´Església Catòlica.

En aquest sentit, a partir del llistat enviat pel Govern al Congrés dels Diputats en compliment de la PNL de 17 de febrer del 2017 sobre els béns immatriculats per l’Església Catòlica en el període 1998-2015, la Conferència Episcopal, en el context del diàleg amb el Govern, n’ha fet un estudi exhaustiu a través de consultes oportunes realitzades a les diòcesis. Aquest estudi ha consistit en la catalogació dels béns, la seva divisió per diòcesi i verificació dels processos d’immatriculació a cadascun dels béns esmentats.

L’anàlisi realitzada per l’Església d’aquesta llista, en el marc de la Comissió esmentada, ha revelat un conjunt de béns que l’Església considera que pertanyen a un tercer, o no li consta la seva titularitat.

Es tracta, concretament, d’un miler aproximat de béns, les dades dels quals han estat facilitades al Govern per part de la Conferència Episcopal Espanyola. La previsió és que el Govern posi en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació i es puguin iniciar així  els processos de regularització que, si s’escau, poguessin correspondre. A aquest efecte, l’Església manifesta el seu compromís de col·laboració per tal de facilitar aquests processos.

D’aquesta nota conjunta no es desprèn que l’Església reconegui tenir un miler de bens que no són seus, sinó que ja pertanyen a un tercer.


b) L’informe complert sobre Béns immatriculats per l’art. 206 de la Llei Hipotecaria de 1998 a 2015 està penjat al web de la CEE. És extens, però són molt aclaridores les tres primeres pàgines en relació a l’origen i desenvolupament de l’estudi. Transcrivim a continuació en català només la part final, de les conclusions:

Resum dels resultats

El treball realitzat ha detectat una sèrie d’incidències que s’esmenten a continuació:

Dels 34.976 registres incloses al llistat, s’han verificat de manera correcta per les diòcesis respectives un total de 32.401. La resta de registres presenten les característiques següents:

   1. Béns que pertanyen a comunitats religioses o altres entitats religioses. Hi apareixen un total de 84 béns inclòs algun bé d’una altra confessió religiosa.
   2. Registres duplicats. Es tracta de béns que apareixen repetits dues vegades al llistat. Són un total de 111 béns.
   3. Béns sobre els quals falten dades per a la identificació. Es tracta de registres que, per manca d’informació, són desconeguts per a les diòcesis. És un grup de 608 béns.
   4. Béns immatriculats o adquirits per altres títols anteriors al període 1998-2015. Es tracta de 746 registres que no haurien d’estar inclosos en aquest llistat.
   5. Béns sobre els quals no consta immatriculació. Es tracta de 31 registres sobre els quals les diòcesis declaren que no els consta la immatriculació dels mateixos.
   6. Béns sobre els quals es detecten errors o no consta a la diòcesi informació sobre aquests. Són 28 béns amb diferent casuística.
   7. Altres titulars. Són béns que no són propietat de l’Església per estar venut, donat, expropiat, per pertànyer a Ajuntaments o per error d’inscripció de propietat. Són un total de 276 béns.
   8. Adquisicions per mètodes diferents de la certificació (compravenda, donació, permuta, herència, etc.) entre 1998-2015. Són un total de 691 béns.

Entre aquests vuit tipus d’incidències  es pot reconèixer que els apartats 1, 2, 4 i 8 es refereixen a aspectes formals i en canvi els apartats 3, 5, 6 i 7 es refereixen a aspectes relacionats amb la titularitat dels béns. A l’Església no li consta que aquests béns, que venen a sumar un miler aproximadament, siguin seus; a l’Església li consta que són d’altres. Per això, a través d’aquest informe, dona a conèixer que en el llistat originari elaborat pel Gobierno se’ls assigna uns béns que no són seus.


c) Incidències de l’informe referides a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

A continuació, segons la tipologia d’incidències emprada a l’informe i exposada a l’apartat b) d’aquesta notícia, especifiquem els casos presents a la nostra diòcesi, que només es donen en els següents punts:

 1. Béns sobre els quals falten dades per a la identificació: 11, que corresponen a béns situats als municipis de Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Sant Pere de Ribes i Sitges. Amb les dades donades pel Gobierno no es poden identificar els béns a què es fa referència (pàgs 65 i 66 del pdf de l’informe).
 2. Béns immatriculats o adquirits per altres títols anteriors al període 1998-2015: 15, que corresponen a béns situats als municipis de La Llacuna, Olesa de Bonesvalls, Orpí, Sant Pere de Ribes i Santa Maria de Miralles (pàg 107 del pdf de l’informe). Tots aquests béns es van immatricular mitjançant expedient possessori en dates que van de l’any 1922 a l’any 1996, per tant, no haurien de constar en el llistat que es refereix als béns immatriculats per l’art. 206 de la Llei Hipotecaria de 1998 a 2015.
 3. Altres titulars: 1, corresponent a un terreny en el municipi de Abrera, que va ser expropiat l’any 2010, per tant, ja no és de titularitat de l’Església. (pàg 136 del pdf de l’informe)
 4. Adquisicions per mètodes diferents de la certificació: 1, corresponent a una finca rústica situada al municipi de Sant Pere de Ribes, que va ser una donació rebuda l’any 2013. (pàg 184 de l’informe).

En tres minuts, explicacions de l’informe sobre immatriculacions presentat per la CEE:

Et recomenem