Skip to content

Fundació Laurentius

Qui som?

La Fundació Laurentius és una fundació canònica autònoma pública, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pública, creada l’any 2011, segons decret 06/11 del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés Soriano.
Està regida per un Patronat, integrat per un mínim de vuit persones.

Membres nats:
- President: Mons. Agustí Cortés, bisbe diocesà
- Vicepresident: Mn. Josep Maria Domingo, encarregat de la catedral
- Ecònom diocesà: Mn. Rafael Galofré, DP
- Delegat de Patrimoni: Mn. Xavier Armengol

Patrons nomenats:
- Sr. Salvador Obiols
- Sr. Josep Bonastre
- Sr. Josep Jorba
- Sr. Jordi Medina
- Sr. Ramon Perarnau
- Sr. Jaume Armengol
- Sr. Joan Torras

Comitè Executiu:
- Mn. Josep Maria Domingo, vicepresident
- Sr. Salvador Obiols, director gerent
- Sr. Jaume Armengol, director logística
- Sr. Joan Torras, secretari en funcions

Per contactar amb la Fundació podeu adreçar-vos a l’adreça de la seva seu social:
c. Armenteres, 35
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. (+34) 93 632 76 30
fundaciolaurentius@bisbatsantfeliu.cat

Què volem?

La Fundació Laurentius de Sant Feliu de Llobregat té com a finalitat afavorir l'exercici, l'increment i l'esplendor del culte catòlic mitjançant l'administració econòmica, la preservació, el manteniment i la dinamització del patrimoni immobiliari, artístic i cultural eclesial de la Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, de manera que pugui complir amb més facilitat les funcions pròpies.

Per tant, l’objectiu de la Fundació és:
- Assolir els recursos adients per portar a terme els projectes del Pla Director, realitzat per encàrrec de la Diputació de Barcelona, per a la rehabilitació del temple i la construcció del complex annex del Casal Sant Llorenç, com a centre de serveis per traslladar-hi l'acció de l'actual casa rectoral, ja insuficient i mancada de l'actualització imprescindible.

Què fem?

Per tal de preservar, mantenir dinamitzar i gestionar el patrimoni de la Catedral de Sant Llorenç, la Fundació Laurentius està facultada per a promoure, en la mesura de les seves possibilitats, la recerca de fons i/o de projectes per garantir la rehabilitació del temple i el seu patrimoni arquitectònic, artístic, cultural i documental, així com les infraestructures eclesials annexes, per tal que puguin acollir els serveis pastorals inherents a tota Catedral.

De la mateixa manera, també planteja campanyes de sensibilització, comunicació i actes per difondre les seves finalitats i aconseguir els seus objectius.

Projecte de rehabilitació interior i exterior i construcció del complex de serveis

Pla de comunicació i captació de recursos