La Conferència Episcopal Espanyola (CEE), ha presentat, aquest dijous 14 de desembre, les dades de la campanya de la Renda de l’any 2023 que correspon a l’exercici fiscal del 2022. A la roda de premsa hi han intervingut el vicesecretari per a Assumptes Econòmics de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, i el director del secretariat per al Sosteniment de l’Església, José María Albalad Aiguabella. També s’han fet públics els pressupostos de la Conferència Episcopal Espanyola i del Fons Comú Interdiocesà per al 2024. Catalunya ha aportat 40.443.871 euros, per tant, hi ha hagut un increment de 634.000 euros si el comparem amb la declaració de la renda de l’any 202.

El nombre total de declaracions a favor de l’Església és de 7.631.143, fet que suposa un augment de 209.218 respecte a la Renda del 2022. Aquesta dada confirma que el nombre de declaracions no només s’ha mantingut, sinó que s’han obtingut assignacions procedents de nous declarants.

Gràcies a aquests declarants, l’import total assignat a favor de l’Església Catòlica és de 358.793.580 euros. Si es compara aquesta quantitat amb la liquidació provisional de l’any anterior, la quantitat ha augmentat en 38 milions d’euros, fet que suposa un augment de l’11,9% davant el 8,5% de l’any anterior.

Pel que fa al percentatge de persones que marquen la casella de la X, segons les dades facilitades per la Secretaria d’Estat d’Hisenda, el percentatge total de persones que no marquen cap de les X de Finalitats Socials o de l’Església catòlica ha pujat a 6 dècimes amb relació a l’any anterior del (36,28% al 36,92%), cosa que ha suposat que el percentatge d’assignants de la X de l’Església amb relació al total de declarants hagi baixat un 3%.

Declaracions i percentatge d’assignació per comunitats

A 16 de les 17 comunitats autònomes ha augmentat el nombre total de declaracions a favor de l’Església. Cal destacar, Andalusia, Madrid, el País Valencià i Castella-la Manxa. De la seva banda, atenent el percentatge d’assignació, s’ha incrementat a Cantàbria, les Illes Balears, Extremadura i Múrcia.


En relació amb l’import assignat, s’ha produït un increment de la quantitat recaptada a totes les comunitats autònomes. En termes absoluts, els augments més significatius en euros assignats es produeixen a Catalunya, Madrid, Andalusia i el País Valencià. A més a més, 10 comunitats se situen per sobre de la mitjana en % d’assignants, i cal destar Castella-la Manxa (43,9%), La Rioja (43,3%), Extremadura (43,5%), Múrcia (42,6%) %) i Castella i Lleó (41,4%).

Novetats a les dades de la Renda 2023

Segons aquestes dades provisionals, a la Declaració de la Renda de 2023 destaca l’augment en l’assignació als trams de 50 a 59 anys i de 60 a 69 anys.

Pel que fa al tipus de declaració, individual o conjunta, s’ha mantingut la tendència de l’increment d’assignacions en tributació conjunta, per la qual cosa, per primera vegada que tenim dades, el percentatge (32,5%) supera el de les declaracions individuals (31 ,46%).

Solidaritat entre les diòcesis

El Fons Comú Interdiocesà és l’instrument que canalitza la distribució de l’assignació tributària a les diòcesis de l’Estat i altres realitats eclesials. Aquest fons es constitueix amb la partida corresponent a l’assignació tributària.

La quantitat percebuda està en relació amb la capacitat i fortalesa econòmica que hi ha a cada territori i els mecanismes de distribució tenen com a criteri la solidaritat i la comunió entre les diverses diòcesis. De manera que les diòcesis que són a territoris amb rendes altes ajuden a sostenir les diòcesis de l’Estat despoblada i, per tant, amb menys capacitat per al seu sosteniment. Es tracta d’un mecanisme de comunió eclesial de recursos que permet mantenir l’acció pastoral en llocs on, altrament, seria gairebé impossible.

L’assignació tributària suposa, com a mitjana, el 22% del finançament de les diòcesis. Això significa una progressiva millora de la seva capacitat de finançament propi per altres vies al marge de la declaració de la renda (augment de les col·lectes pròpies, treball de les oficines de sosteniment a les diòcesis, etc.).

Un finançament que ha fet possible que aquest any les diòcesis de l’Estat hagin augmentat un 17% els diners destinats a la tasca pastoral i assistencial de l’Església.

Pressupostos de la CEE per a l’any 2024
A més del Fons Comú Interdiocesà, l’Assemblea Plenària va aprovar al novembre els Pressupostos de la Conferència Episcopal Espanyola per a l’any 2024.

El pressupost de la CEE es presenta equilibrat en despeses i ingressos, amb un increment del 4,7%. Les partides de les activitats pastorals s’incrementen molt lleugerament. També s’incrementa la partida de despeses de personal per atendre el que estableix la regulació laboral i les necessitats pastorals de la Conferència. Per la seva banda, les despeses de conservació i subministraments s’incrementen per adaptar-se a allò realment realitzat en exercicis anteriors i tenint en compte l’elevació de l’IPC durant els darrers mesos.

“Gràcies s’escriu amb X”

Però darrere de totes aquestes dades hi ha cadascuna de les persones que cada any mostren la seva confiança en la tasca de l’Església marcant la X a la Declaració de la Renda. I s’hi dedica la campanya d’agraïment que posa avui en marxa l’oficina de Sosteniment de l’Església amb el lema, «Gràcies s’escriu amb X».

Els protagonistes d’aquesta Campanya són les més de 8,7 milions de persones que van mostrar el suport a l’Església marcant la X a la seva declaració de la Renda. Totes formen part de la família Xtantos. Una família que fa possible sostenir l’activitat de les Esglésies oferint-ne el temps, la pregària o amb l’aportació econòmica. I una família que es completa amb els qui reben aquest ajut de l’Església, tant social com espiritual. Ells també són les cares que estan darrere de les dades que avui es presenten.

A més, per respondre al seu compromís amb la transparència, la pàgina web Xtantos estrena un web especial on es poden consultar, de manera visual i accessible, tots els resultats de la campanya de 2023 (IRFP 2022).

L’especial se serveix d´una il·lustració animada per donar les gràcies a tots els que marcant la X contribueixen a sostenir la tasca immensa que realitza l´Església.

Inclou un mapa de l’Estat espanyol interactiu on es poden consultar les dades segmentades per comunitats autònomes. També cinc rànquings amb les delegacions d’Hisenda i CC.AA. líders en percentatge d’assignació, número de ‘X’ en termes absoluts, o recaptació… A més a més, proposa seguir el viatge de la X mostrant el recorregut des de la casella de la Renda fins a arribar als més desafavorits i es tornen a presentar els testimonis que aquest any demanaven que marqués la casella de l’Església.

Un altre portal,donoamiiglesia.es, permet donar directament a qualsevol parròquia de l’Estat, per fer arribar directament les ajudes a les institucions que les posen al servei de la societat.

De la seva banda, l’Oficina de Transparència de la CEE presentarà el proper dimarts 19 de desembre la Memòria d’activitats de l’Església catòlica a l’Estat espanyol de l’any 2022, on parlarà de tota l’activitat de l’Església a l’Estat durant aquest any.

Et recomanem